Polityka prywatności na torze gokartowym - Informacje 2018 Powrót na stronę główną
Informacja

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności ustawowej jest Elżbieta Radwan prowadząca działalność poda nazwą Tor gokartowy ElikartM w Krakowie, ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków (Elikart).
Celem niniejszego dokumentu jest należyte poinformowanie osób, których dane są przetwarzane o zasadach ich przetwarzania przez Elikart w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Administrator Danych Osobowych oświadcza, iż przetwarzanie danych przez Elikart odbywa się w oparciu o zasadę legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, ograniczenia czasowego oraz zasadę zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym ich integralności i poufności.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane w ramach działalności Elikart
Kategoria I - klienci, którym Elikart udziela świadczeń rozrywkowych (zwani dalej "klientami");
Kategoria II - kandydaci zgłaszający się dla zatrudnienia lub przyjęcia zlecenia (zwani dalej "kandydatami");
Kategoria III - strony umów zawartych w celu realizacji działalności Elikart (zwani dalej "kontrahentami");
Kategoria IV - strony, których wizerunek jest zarejestrowany przez monitoring wizyjny (zwani dalej "stronami");
Kategorie danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania przez Elikart
Kategoria I do IV - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub za zgodą osoby, wyrażoną odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2.1 Klienci
W zakresie danych osobowych klientów przetwarza wyłącznie dane, których podanie jest dobrowolne lub wynika z umowy lub przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, art. 9 ust. 2 lit. d RODO w zw. z art. 25 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04). Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązywania przepisu prawa stanowiącego podstawę do ich przetwarzania.
2.2 Kandydaci
W zakresie danych osobowych kandydatów Elikart przetwarza wyłącznie dane, których podanie jest obligatoryjne i wynika z przepisu prawa. Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązywania przepisu prawa stanowiącego podstawę do ich przetwarzania.
2.3 Kontrahenci
W zakresie danych osobowych stron Elikart przetwarza wyłącznie kategorie danych, które znajdują się w umowach lub których podanie jest obligatoryjne lub te które wynikają z przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO. Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązywania przepisu prawa stanowiącego podstawę do ich przetwarzania.
2.4 Strony
W zakresie danych Elikart przetwarza wyłącznie wizerunek. Celem nagrywania obrazu jest ochrona bezpieczeństwa i mienia Elikart i jej klientów. Podmiotami uprawnionymi do wglądu w nagrania są organy ścigania, sądy oraz instytucje państwowe i samorządowe po wskazaniu podstaw prawnych, faktycznych i interesu prawnego. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. d RODO. Dane objęte niniejszą sekcją są przetwarzane przez 1,5 miesiąca.

Udostępnienie danych
Przetwarzane przez Elikart dane osobowe są przekazywane instytucjom publicznym, którzy wskażą podstawę prawną, interes prawny, zakres danych oraz cel ich przetwarzania.
Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Elikart
Osobom, których dane są przetwarzane przez Elikart przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.
Nagrania wizerunku nie będą udostępniane osobom fizycznym gdyż nie można zweryfikować czy nagrania zostaną przez te osoby użyte zgodnie z prawem, chyba że jest możliwe udostępnienie fragmentu nagrania, które obejmuje osobę, której wniosek dotyczy. Osoba fizyczna powołując się na nagrania może złożyć wniosek dowodowy do odpowiedniej instytucji, ze zobowiązaniem Elikart do udostępnienia odpowiedniej instytucji nagrań.

Ochrona Danych Osobowych
Administrator Danych Osobowych oświadcza, że ze względu na ciążące na nim obowiązki wynikające z Art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać.